Nurbakova, G., N. Habyl, & Zh. Zh. Tyulemissov. " Strong form factor of delta (1232)." International Journal of Mathematics and Physics [Online], 8.1 (2017): 34-37. Web. 9 Feb. 2023