Nurbakova, G., Habyl, N., & Tyulemissov, Z. (2017). Strong form factor of delta (1232). International Journal Of Mathematics And Physics, 8(1), 34-37. doi:10.26577/ijmph.2017.v8.i1.06