Nurbakova, G.S., N. Habyl, В.А. Mukushev, & Zh.Zh. Tyulemissov. "Polarization observables in rare decay B->K*(->K Pi )l+l-." International Journal of Mathematics and Physics [Online], 7.1 (2016): n. pag. Web. 26 Sep. 2017