Nurbakova, ...., Habyl, ...., Mukushev, ...., & Tyulemissov, .... (2016). Polarization observables in rare decay B->K*(->K Pi )l+l-. International Journal Of Mathematics And Physics, 7(1). Retrieved from